Wednesday, January 14, 2009

လူေသလူျဖစ္ ဝိနိစၧယ- ၆-(၃)၊ အဘိဓမၼာကို ဘုရားေဟာမဟုတ္ဟု

လူေသလူျဖစ္ ဝိနိစၧယ ေစာဒနာအမွတ္- ၆-(၃)
အဘိဓမၼာကို ဘုရားေဟာမဟုတ္ဟု ဆိုျခင္းႏွင့္ စပ္ေသာ ဝိနိစၧယ
စာမ်က္ႏွာ ၆၆၀ -မွ- ၆၇၁

No comments: