Wednesday, January 14, 2009

ဓမၼပဒ- ေကာသမၺီျပည္သား ရဟန္းမ်ား ဂါထာ-၆၊

ဓမၼပဒ၊ ယမကဝဂ္၊ ဂါထာ- ၆။

ေကာသမၺီျပည္သား ရဟန္းမ်ား ဝတၳဳ

၆။ ပေရ စ န ၀ိဇာနႏၲိ၊ မယေမတၱ ယမာမေသ။
ေယ စ တတၳ ၀ိဇာနႏၲိ၊ တေတာ သမၼႏၲိ ေမဓဂါ။

No comments: